1. Osnovni podatki

2. Splošni podatki

Naziv organa: Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj
Skrajšan naziv: OOZ Kranj
Naslov: C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Telefon: 04/2818-310, obrtni register 04/2818-312
Fax: 04/2818-313
E-mail: [email protected]
Predsednik in odgovorna oseba: Ludvik Kavčič

 

Temeljne naloge OOZ Kranj:

a) zastopanje članov pred državo
b) informiranje članov
c) opravljanje storitev za člane
d) izvajanje javnih pooblastil.

Organiziranost OOZ Kranj: člani, skupščina, predsednik, UO in NO.
Kontaktni podatki: pristojna oseba je Daniela Žagar
Seznam evidenc: obrtni register; www.ozs.si/register

3. Druge informacije

Organizacija izobraževanj (tuji jeziki, strokovni seminarji za člane, splošni seminarji, nova zakonodaja…), CPR - Center podjetniških rešitev (računovodstvo, izdelava spletnih strani, Varstvo pri delu, ISO standardi, medicina dela...).
Način dostopa do informacij:

 • na sedežu OOZ Kranj
 • na spletni strani
 • po elektronski pošti

Seznam najpogostejših informacij javnega značaja: posredovanje podatkov o številu vpisanih v OR, izdelava in posredovanje seznamov članov, informacije glede članarine, statusne oblike dejavnosti…

SKUPŠČINA:
ALEŠ Robert, BIDOVEC Janez, BIZJAK Aleksander, GLOBOČNIK Janez, GRAŠIČ ŠIRCELJ Mirjana, JUGOVIC Marija, KAVČIČ Ludvik, KADIVEC Janez, KOSELJ Miha, LIKAR Jerneja, MAGDIČ Anton, MIRT Branko, PAVEC Jerca, PRIMC Aleksander, PROSEN Jože, RADAKOVIĆ Lidija, ROPRET Andrej, VIDMAR Darko.

UPRAVNI
ODBOR:
BIZJAK Aleksander, JUGOVIC Marija, KAVČIČ Ludvik, KADIVEC Janez, MAGDIČ Anton, ROPRET Andrej.

NADZORNI ODBOR:
DEBELJAK Drago, MILOŠIČ Milan, KOROŠEC Branko.
 


OOZ Kranj vodi predsednik Ludvik Kavčič, podpredsednik je Janez Kadivec. Predsednik skupščine OOZ Kranj je Anton Magdič.

Direktorica OOZ Kranj je Daniela Žagar, v strokovni službi so sodelavke Katja F. Erjavec, Marija Rupar, Erika Kobal in Martina Jenko.

Kolegij sestavljajo predsednik in podpredsednika zbornice, predsednik skupščine in direktorica.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj deluje na območju: Mestne občine Kranj ter občin: Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur.

Zbornica ščiti in zastopa interese članov, skrbi za pravilno ravnanje in njihov ugled s tem, da opravlja predvsem naslednje naloge:

 • izdaja obrtna dovoljenja in vodi obrtni register
 • sodeluje pri usklajevanju skupnih in posameznih interesov članov pri oblikovanju razvojne politike Republike Slovenije preko Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
 • zastopa interese delodajalcev ter urejanje odnosov med delodajalci in zaposlenimi
 • samostojno in neposredno sodeluje z drugimi območnimi zbornicami
 • skrbi za promocijo članov zbornice doma in na tujem
 • organizira različna izobraževanja za potrebe članov in pri njih zaposlenih delavcev po posameznih dejavnostih z domačimi in tujimi strokovnjaki
 • tekoče obvešča člane o novostih in spremembah zakonodaje, ki ureja drobno gospodarstvo
 • nudi različno strokovno svetovanje in pomoč za člane
 • organizira in izvaja strokovno svetovanje ter usmerja pri odpiranju obrti
 • opravlja druge naloge v interesu članov, ki so opredeljene v statutu zbornice in letnih programih dela.
 • spremlja in obravnava problematiko obrti
 • skrbi za skladen razvoj
 • VEM točka
 • promovira obrt
 • delovanje sekcij
 • Center podjetniških rešitev (računovodstvo, Varstvo pri delu, izdelava spletnih strani...)

Zgodovina obrtništva v Kranju sega že v 19. stoletje, a zametki OOZ Kranj segajo v leto 1968, ko je bilo ustanovljeno združenje samostojnih obrtnikov. Prvi predsednik je bil Franc Grašič, ki so ga izvolili na ustanovnem zboru v Stari pošti. Združenje je nastalo z veliko žara. Obrtniki so ure in ure žrtvovali za skupno stvar.

V obdobju od 1980 do 1990 se je krepil vpliv obrtniške organizacije. Združenje je v tistem času izboljšalo pogoje svojega dela, odprt je bil tudi nov obrtniški dom na Likozarjevi 1 v Kranju, kjer je bila prej osnovna šola. Zaživelo je delo v sekcijah – frizerski, lesarski in avtoremontni. V marsičem prelomno je bilo leto 1986. Obrt je dobila »svoje ministrstvo«. Poleg delegatov v republiški skupščini je imela obrt tudi delegata v zvezni skupščini v Beogradu.

Z začetkom devetdesetih let se je za obrt začelo obdobje, v katerem je doživela največje in najpomembnejše spremembe po II. svetovni vojni. V tem času, ko sovpada z rojevanjem nove države Slovenije, je obrt uspela uresničiti veliko dolgoletnih želja in zahtev. 26.3.1991 je skupščina soglasno sprejela statut OZS, s čimer je bila le-ta ustanovljena. S tem zakonom je postala pomembna institucija javnega prava s številnimi javnimi pooblastili. Vrhunec mednarodne uveljavitve je sprejetje zbornice v Evropsko združenje obrti in malih podjetij s sedežem pri Evropski skupnosti v Bruslju.

Od prvih društev, ki so delovala bolj ljubiteljsko, a so se v skromnih okvirih pogumno in srčno borila za svoje pravice, do današnje močne, profesionalne, razvejane in mednarodno uveljavljene institucije ter vpete v vse strukture oblasti, so tisoči obrtnikov pripomogli k ohranitvi slovenske obrti.